SAMCHUK

สภ.ภูธรสามชุก

สภาพกำลังพล

สถานีตำรวจภูธรสามชุก มีอัตรากำลังพลอนุญาต ทั้งสิ้น ๑๖๗ นาย
•แยกเป็น • ชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๓๗ นาย
• ชั้นประทวน จำนวน ๑๓๐ นาย
•ปัจจุบันมีอัตราคนครองจริง ทั้งสิ้น ๑๐๒ นาย
โดยแยกเป็น •ชันสัญญาบัตร จำนวน ๓๑ นาย
•ชันสัญญาบัตรตำแหน่งควบ จำนวน ๑๙ นาย
•ชั้นประทวน จำนวน ๔๙ นาย
•( ไปช่วยราชการ ๔ นาย มาช่วยราชการ ๓ นาย )