SAMCHUK

สภ.ภูธรสามชุก

ประวัติความเป็นมา

อำเภอสามชุก ตามหลักฐานเดิมชื่อว่า อำเภอเดิมบางนางบวช จัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๗ โดยมี ขุนพรมสุภา (บุญรอด) เป็นนายอำเภอสมัยนั้นใช้บ้านพักนายอำเภอเป็นสถานที่ราชการตั้งอยู่ตำบลนางบวช ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ หมื่นยงพลพ่ายเป็นนายอำเภอได้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า อำเภอนางบวช

• ครั้นถึงปี พ.ศ.๒๔๕๗ กระทรวงมหาดไทยประกาศยกฐานะอำเภอทางฝ่ายเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี ในบริเวณหมู่บ้านเขาพระ ตั้งชื่อว่า อำเภอเดิมบาง หลวงปราบประจันต์ราษฎ์ (ใหม่ บุณยบุตร) เป็นนายอำเภอเดิมบางในสมัยนั้น จึงย้ายที่ว่าการอำเภอนางบวชมาอยู่ในบริเวณหมู่บ้านสามเพ็ง ตำบลสามชุก ซึ่งบริเวณนี้แต่เดิมเป็นป่ามีท่าเรือสำหรับชาวป่านำเกวียนบรรทุกสินค้าของป่ามาขายแลกเปลี่ยนกับพ่อค้า ชาวเรือนำสินค้ามาจากทิศเหนือและทิศใต้จอดขนถ่ายสินค้าแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนับว่าบริเวณดังกล่าวนี้เป็นย่านสินค้าที่สำคัญ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดสามชุกร้อยปี

•เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออำเภอใหม่ให้สอดคล้องกับชื่อตำบล จึงเปลี่ยนชื่ออำเภอนางบวชเป็น อำเภอสามชุก มาจนถึงปัจจุบัน สถานีตำรวจภูธรสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๗ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๘๓ เดิมสถานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก เลขที่ ๘๐๑ หมู่ ๒ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มี ร.ต.ท.โกศล ศุภมงคล เป็นตำรวจหัวหน้าสถานีคนแรก และได้มีการพัฒนามาโดยลำดับ ในปัจจุบันได้งบประมาณย้ายตัวอาคารสถานีตำรวจสามชุก มาก่อสร้างใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินสาย ๓๔๐ ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท เลขที่ ๓๑ หมู่ ๙ ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าสถานีดำรงตำแหน่ง ผู้กำกับการ